Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

NerdyMinds is gevestigd aan de Prof. vd Scheerstraat 203-D te Haarlem. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van KoopHandel nummer KvK 60617640

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, facturen, aanbiedingen en overeenkomsten tussen NerdyMinds en opdrachtgever.

1.2
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Procedure

2.1
De opdrachtgever zorgt ervoor alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan NerdyMinds te verstrekken.

2.2
Op het moment dat alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, zal er begonnen worden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Wijziging of beëindiging overeenkomst

3.1
Nerdyminds kan de overeenkomst beëindigen indien de opdrachtgever zich niet aan de voorwaarden houdt.

3.2
Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, zal de opdrachtgever de gemaakte kosten binnen het betalingstermijn van 14 dagen aan NerdyMinds moeten voldoen.

3.3
Het opzeggen van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.

3.4
Indien de opdrachtgever de overeenkomst wilt wijzigen, dan dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken.

3.5
NerdyMinds behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen, dit zal schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft dan het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

Artikel 4: Prijzen

4.1
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

Artikel 5: Uitbreidingen, onderhoud en aanpassingen

5.1
Uitbreidingen, onderhoud en aanpassingswerkzaamheden zullen tegen het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

5.2
Nadat een wijziging door NerdyMinds uitgevoerd is, zal dit kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever dient zelf te controleren of de wijziging(en) juist zijn. Eventuele onjuistheden dient u binnen 5 werkdagen kenbaar te maken aan NerdyMinds.

Artikel 6: Back-up

6.1
NerdyMinds is niet verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website of delen daarvan, de opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1
De verschuldigde kosten dienen binnen het betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan, zo niet, dan behoudt NerdyMinds zich het recht om de website (uitgevoerde werkzaamheden) tijdelijk stil te leggen of zelfs helemaal te beëindigen/verwijderen.

7.2
Indien de opdrachtgever niet binnen het betalingstermijn van 14 dagen heeft betaald, zal NerdyMinds dit uit handen geven en zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1
Opdrachtgever vrijwaart NerdyMinds voor alle aanspraken op schadevergoeding.

8.2
NerdyMinds is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

8.3
NerdyMinds is niet aansprakelijk voor fouten in (digitale) bestanden of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1
Op alle overeenkomsten van NerdyMinds is het Nederlands recht van toepassing.